Coworkers


PhD Students

 • Xiang Li, THU(2019 - Present) (Co-advised with Prof. Qi Li)
 • Yunyi Zhang, NUDT(2021 - Present) (Co-advised with Prof. Min Zhang)
 • Yijing Liu, THU(2023 - Present)
 • Fenglu Zhang, THU(2023 - Present) (Co-advised with Prof. Haixin Duan)
 • Zhenglong Jin, THU(2023 - Present) (Co-advised with Prof. Ying Liu)
 • Hanqing Zhao, THU(2023 - Present) (Co-advised with Prof. Haixin Duan)
 • Yuxuan Wang, NUDT(2023 - Present) (Co-advised with Prof. Min Zhang)

MS Students

 • Ruixuan Li, ZJSU(2021 - Present) (Co-advised with Prof. Jun Shao)
 • Wei Xu, THU(2021 - Present) (Co-advised with Prof. Haixin Duan)
 • Zhenqing Xue, THU(2022 - Present) (Co-advised with Prof. Donghong Sun)
 • Shaodong Xiao, FZU(2022 - Present) (Co-advised with Prof. Ximeng Liu)
 • Yunpeng Xing, THU(2023 - Present)
 • Shiming Liu, THU(2023 - Present)
 • Jiahai Yang, FZU(2023 - Present) (Co-advised with Prof. Ximeng Liu)
 • Liying Duan, FZU(2023 - Present) (Co-advised with Prof. Ximeng Liu)
 • Jinfeng Guo, NKU(2023 - Present) (Co-advised with Prof. Shenglin Zhang)

Undergraduate Students

 • Shibo Cui, BUAA
 • Dashuai Wu, THU
 • Junzhe Sun, BUPT
 • Fasheng Miao, NKU
 • Zhan Liu, THU
 • Jiasheng Huang, THU
 • Jia Yao, BUPT
 • Zixiang Wei, NPU

© 2023 Baojun Liu. All rights reserved.

Reserved.